menu

Tác giả Duy Thành

Duy Thành

Biên tập viên

Kinh nghiệm: BTV 10 năm

Phụ trách: Tin tức, Khám phá

Chuyên làm các bài có tính chất sự việc độc, lạ, văn hóa trong thế giới xe.

Bài viết của tác giả